Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Infonet Projekt Spółka Akcyjna (dalej: Infonet Projekt S.A.). Określa zasady, cele, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych, jak również zakres zbieranych danych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią polityki. Wchodząc na stronę www.it-man.pl lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

 

1. Zasady ochrony danych osobowych

 

1.1 Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Infonet Projekt S.A. dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

1.2 Administratorem danych osobowych jest Infonet Projekt SA z siedzibą w Bielsku Białej 43-300, ul. Towarowa 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem 0000323192.

1.3 Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE (dalej: RODO).

1.4 Infonet Projekt S.A. przyjął i realizuje wewnętrzną Politykę ochrony danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.

1.5 W przypadku zaistnienia potrzeby przekazania danych osobowych do państw znajdujących się  poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”), przed przekazaniem danych użytkownika Infonet Projekt S.A. upewni się, że odbiorca danych zapewni odpowiednią ochronę praw użytkownika oraz odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, to znaczy spełniający wymogi wynikające z prawa Unii Europejskiej.

 

 

2. Procedury bezpieczeństwa i przechowywania informacji

 

2.1 Infonet Projekt S.A. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2.2 Infonet Projekt S.A. dba, aby gromadzone dane osobowe były:

 • - poprawne, dokładne, aktualne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
 • - przetwarzane z zachowaniem praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;
 • - uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • - adekwatne i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych;
 • - przechowywane bezpiecznie i nie dłużej niż to konieczne;
 • - nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

3. Cele i okres wykorzystywania danych osobowych:

 

3.1 Dane osobowe będą zbierane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do:

 • - komunikacji zwrotnej na pytania wygenerowane przez formularze;
 • - realizacji oraz optymalizacji projektów/usług oraz zamówień;
 • - technicznej, związanej z administracją serwerami;
 • - marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
 • - wybrane przez użytkownika kanały informacyjne (np. newsletter);
 • - prowadzenia procesów rekrutacji;

Jednocześnie informujemy, że komunikacja z poszczególnym użytkownikiem będzie zawężona do indywidulanych zgód użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

3.2 Powierzone dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po tym okresie dane będą usuwane.

 

 

4. Pozyskiwanie danych

 

4.1 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

• formularze uzupełniane online - informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie, służącym m. in. do celów kontaktowych, zgłoszenia zapytań, wyrażenia uwag, zapisania się na webinary, warsztaty, konferencje, zgłoszenia awarii sprzętu, zapytań o wycenę, zapis na newsletter;

• kontakt bezpośredni - na stronie internetowej znajdują się numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, pod którymi można się kontaktować z Infonet Projekt S.A.;

 

 

5. Pliki cookies

 

5.1 Podczas korzystania z zasobów strony www.it-man.pl - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików "cookies", tzn. niewielkich plików zapisywanych na komputerze użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach, w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies w następujący sposób:

Google Chrome: Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia, następnie Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • - Usuwanie plików Cookie,
 • - Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • - Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • - Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • - Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0: Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox: Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera: Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

5.2 Portal www.it-man.pl wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają na:

 • - dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
 • - mierzenie ruchu użytkownika na stronach,
 • - wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika,
 • - zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści,
 • - mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz Infonet Projekt S.A.
 • - dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej (remarketing)
 • - ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji

 

 

6. Prawa przysługujące użytkownikowi

 

6.1 Infonet Projekt S.A. uwzględnia przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, zawartych w zbiorach danych, w szczególności prawo do żądania od administratora danych ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

6.2 Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego  przetwarzania w celach marketingowych dotyczących go danych osobowych.

6.3 Użytkownik korzysta ze swoich uprawnień poprzez skierowanie do administratora danych pisma, w którym zostaną przedstawione żądania Użytkownika.

6.4 Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące go, które dostarczył administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Infonet Projekt S.A.

6.5 Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji. Na wniosek użytkownika, którego dane dotyczą, administrator danych jest zobowiązany w terminie 30 dni udzielić odpowiedzi zawierającej wymagane informacje.

6.6. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, które dostarczył administratorowi.


 

7. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

 

Użytkownik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez Infonet Projekt SA, zapraszamy do kontaktu z naszym Administratorem Systemów Informatycznych

Adres e-mail: asi@infonet-projekt.pl

Adres pocztowy: Administrator Systemów Informatycznych, Infonet Projekt SA, ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała